31 Mayıs 2012 Perşembe

MİTRAİZM

MİTRAİZM

Mitraizm, Hint-İran düşünce sisteminin ortak ürünüdür.

Bu inanç sistemi, Hinduizm kaynaklı Veda'larda eski Sanskrit dilinde yazılmış nüshalarında adı sıkça geçen bir tanrıdır. 12 güneş tanrısından birisidir.

Zerdüştlük (Mazdaizm) dininin kutsal kitabı olan Avesta'da da bahsi geçer. Antlaşmaların, dostluğun ve dürüstlüğün hamisidir. Pers tanrısı mitranın sembolü güneştir. Yani güneş tanrısıdır. Zerdüşt dinine göre mitra ahura mazdanın yanında yer alıp insanların yargılanmasında bulunacaktır.
"Mithra kültü, M.Ö. on beşinci yüzyılda eski İran'da ortaya çıkmıştır. "Mihr" (Mithranın Farsça karşılığı) yalnızca "güneş" anlamına gelen bir sözcük olmakla kalmaz, aynı zamanda "dost,arkadaş" anlamını da taşır." Quest for the Past
"Mitra'nın Ahura Mazda'nın gözü olduğuna ve dünyayı onun yönettiğine inanılırdı. Bu kültün inançlarına göre, en yüce tanrının yerine Mitra geçmiş, iyi ve kötü arasındaki büyük mücadeleye katılmış ve zaferle sonuçlandırmıştı. Mitra kendi zaferini güven altına almak için doğanın prototipi olarak kabul edilen büyük bir boğa kurban etmişti. Bu kurban edilen boğa sayesinde doğa verimliliğe kavuşmuştu." Ninian Smart, The Religious History of Mankind
 
Zerdüştlük dininin koruyucu meleği Faravahar

Zerdüştlük dininin bilinen sembolüdür.

 
Demek ki bu yüzden Londra borsalarında 18. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanan boğa piyasası (bull market) terimi, gelecek hakkında "iyimserlik" ya da daha somut anlamıyla kazanç ifade ediyor.


Boğa Piyasası
Zerdüştlük dininde, Mitra semadan dünyaya inecek, çok büyük bir savaş sonucunda Ehriman (iyilik tanrısı Ahura Mazda ile devamlı mücadele halinde olan kötülük tanrısı) ordularına karşın kesin bir zafer kazanacak, bu orduları cehenneme atacak, ölüleri gerçek şekilleriyle diriltecek, muhakeme edecek, günahkarları cehenneme gönderecek, iyileri cennete koycak ve böylece 1000 senelik barış ve sükunet dönemi başlayacaktır. Kıyametten önce kurtarıcı peygamber geleceği inancı vardır Zerdüştlükte. O hükümranlığı altındaki yer yüzüne barış ve sükunet getirecektir.

Budizm inancında ise önceden geleceği önceden haber verilmiş olan Buda'nın kendisidir Maitreya.
 

Budizm Mitrası
 

Ortadaki büyük olan Mitra
 


Budizm'de, Buda'nın ölümünden sonra,  Maitreya'nın bedeninden tekrar dünyaya geelceği inancı vardır. (Reenkarnasyon) Maitreya'nın dünyaya gelip, aydınlanmayı tamamlayacağına inanılır.

Bu dini inanışa son olarak Roma İmparatrluğu zamanında rastlıyoruz.

Loure Müzesi'nde sergilenen Mitra rölyefi.

Mitra dini, M.S. I. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun doğuya yaptığı seferlere katılan askerleri tarafından Roma'ya taşınmıştır. M.S. II. ve III. yüzyılda Roma'da büyük popülarite kazanmıştır. Roma İmparatoru Konstantin, Milano Fermanı ile (M.S. 313) Hristiyanlığı tanımıştı. Nihayet İmparator Büyük Teodisius (379-395) Hristiyanlığı imparatorluğun resmi dini olarak ilan etti. Bundan sonra Mitra dinine inanlar ve kilise büyük bir mücadeleye girişmiş ve bu savaşın sonunda kilise galip gelmişti.

"Mitra kültü, Romalı lejyonerlerce büyük ilgi ve hevesle karşılandı. Mitracılık lejyonerlerle birlikte İran'dan Roma'ya, Tunus'a, Ren nehri boylarına ve ta Londra'ya kadar yayıldı. Mitra, insanları Hristiyanlığa yönlendiren hemen hemen aynı gereksinim ve dürtüleri tatmin etmekteydi, zira rütbe ve karşılıklı sorumlulukların, yerleşik toplumsal statüye göre değil, kapalı bir çevrenin gizli bağlarına göre oluştuğu bir kardeşlik topluluğuydu. Mitracılık, Roma İmparatorluğu'nun toplumsal yapısı içine yayılmış ve güçlü sadakat gerektiren bir yer altı şebekesiydi." John Rommer, Testament

Gizli olması, kapalı bir çevrenin gizli bağlarına göre oluşan bir kardeşlik örgütü olması, Mitraizmin masonlukla ortak noktalarını oluşturur.

"Diğer gizem dinlerinin aksine Mitracılık yalnız erkeklere açıktı. Bu nedenle hiçbir bakımdan evrensel bir inanç olarak değerlendirilmesi olası değildir. Mitra, yenilmeyen ve hiçbir zaman da yenilmeyecek olan güneşi (sol invictus) temsil etmekte ve askerlerin cesaret, başarı ve özgüvenini smgelemekteydi. Kültün etik değerleri, bir asker için gerekli olan özdenetim ve benzeri erdemleri içermekteydi. Bu değerler, Mitracılığın Roma ordusunda yaygınlaşmasının ana nedeniydi. İmparatorların koruyuculuğu da bu durumda etkin olmuştur. M.S. II. yüzyıldan başlayarak Roma İmparatorları "invictus" ünvanını takınmışlardır." Ninian Smart, The Religious History of Mankind

Yalnızca erkeklere açık olan bir topluluk olması da mitracılığı hem masonlukla hem de tapınak şovalyeleri ile birleştirir.

İngiltere Büyük Birleşik Locası'nın amblemi - Ortadaki güneşe dikkat

Mason erkekler veya erkek masonlar
"Hür Masonluk, üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, ünvan ve makam ayırımı yapmaz. Üyelerini inançlı, hür, namuslu, şerefli, haysiyetli, aydın ve iyi ahlâklı erkekler arasından seçer. Hiçbir inanç ve ülküye bağlı olmayan septikleri, arasına kabul etmez."   http://www.mason.org.tr/


Tapınak Şovalyeleri

"Mitracılığın masonlar için büyük önemi vardır, zira bu eski gizem dini, masonluğun simgelerinin birçoğunu içermektedir. Mason bilgeliğinin bazı yönlerinde mitracığın katkısının bulunması pek olasıdır." Harry Kenison, The Mystery of Mithra


"Mason yazarlar, masonlukla mitracılık arasında birçok benzer noktalar bulunduğunu açıklamışlardır. Bir keresinde Albert Pike, masonluğun eski gizem dinlerinin modern mirasçısı olduğunu söylemiştir. Bu benim pek onaylamadığım bir iddiadır. Eski gizem dinleri ile bizim kardeşliğimiz arasında benzerlikler vardır, ancak bu benzerliklerin çoğu yüzeysel niteliktedir ve içerikten çok , örgütlenme ve rit uygulamaları gibi dış özelliklerdedir... Yine de masonlukla mitracılık arasında bulunan benzerlikler şaşırtıcıdır." H.L.Haywood , Mithraism: Freemasonry and Ancient Mysteries

Mitracılık masonlukla olduğu kadar, Hristiyanlıkla da şaşırtıcı benzerlikler göstermektedir. Aşağıda bu durumla ilgili çeşitli alıntılar bulacaksınız.

"Mitranın simgesi olan güneşin doğuşu ve batışı, İsa'nın ölümünü ve dirilişini hatırlatır. Üstelik güneş tanrının doğuşunun kutlandığı Mitra bayramı, İsa'nın doğum günü olan 25 aralıktadır. Her iki dinde de, vaftiz ile ekmek ve şarabın kutsanması törenleri vardır." Ancient Wisdom and Secret Sects


  
Atina'daki defne kilisesinin kubesindeki İsa mozailiği.
Başının arkasındaki güneşe
dikkat.


Aziz Yuhanna Kopt Ortodoks Kilisesi Tavan Kubbesi   

 M.S. 2-3. yy. Roma dönemi mermer rölyef
Mitras'ın başının arkasında güneş şekli.


Mitra'nın Buda'ya reenkarne olmuş hali

 

"Tıpkı Hristiyanlar gibi Mitracılar da kurtarıcılarının göklerden yere indiğine, on iki yandaşı ile son yemeeği paylaştığına, kendi kanını saçarak insanları günahlarından kurtardığınave öldükten sonra yeniden canlandığına inanırlardı. Boğa kanı ile olsa bile, geçmiş günahlardan arınmak için yeni inananları vaftiz ederlerdi." Quest for the Past 

"Benim bedenimi yemeyenler ve kanımı içmeyenler, böylece benimle birleşmeyeneler kurtulamayacaktır." J.M.Vermaseren, Mithras, The Secret God

"Onlar yemek yerken İsa ekmeği alıp kutsadı. Sonra bölüp öğrencilerine verdi. "Alın, bedenimdir bu" dedi.Ardından bir bardak aldı, teşekkür sunduktan sonra onlara verdi. Hepsi içtiler. İsa, "Bu birçokları için akıtılan anlaşma kanımdır" dedi."   Markos 14:22-6Mitras ve 12 Havarisi
 
Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği
Tablosu
İsa ve 12 Havarisi
Başlarının arkalarına birer de güneş ekledik mi...Tamam!
Olayı Mitra'ya bağladık...

Alevi ve şiilerin 12 imam inancı.

  

"Mitracıların Kutsal babası (başrahip) kırmızı başlık ve giysi giyerdi. Yüzük takar, bir çoban değneği taşırdı. Hristiyanların başı da aynı ünvanı aldı ve aynı biçimde giyindi. Hristiyan rahipler, aynı Mithra rahipleri gibi, İsa'nın kesin yasaklamasına karşın, "Baba" (peder) adını kullandılar."
"Mithra rahipleri, görevlerinin simgesi olarak, uzun bir başlık takarlardı. Hristiyan rahipler de bu başlığı benimsediler. Mitracılar, güneş-tanrının yükselişini anmak için , "mizd" adı verilen üzeri mitra haçı kabartmalı, güneş biçiminde bir çörek yerlerdi. Bu çörek de hristiyanlığa uyarlanmıştır. Katoliklerde, mayasız ekmek güneş biçimini hala korumaktadır."
William Harwood, Mythologies Last Gods: Yahweh and Jesus
  
Papa XVI. Benedictus
Katolik kiliselerinde içine ayinlerde kullanılan
kutsanmış ekmeğin konduğu kap.

MitraHiç yorum yok:

Yorum Gönder